Habitatpotenzialanalysen (HPA) bzw. Raumnutzungsanalysen (RNA)